سرولوژی

سرولوژی علمی است که به بررسی سرم خون و سایر مایعات بدن می‌پردازد. در عمل سرولوژی به تشخیص آنتی بادی هایی که در سرم وجود دارند و به طور معمول در پاسخ به عوامل عفونی به وجود می آیند، اشاره می کند.

بهترین وسیله تشخیص یک بیماری عفونی، جدا کردن میکروب از بیمار و مشخص کردن آن است ولی دراغلب موارد این کار به عللی از جمله عدم مراجعه به موقع بیمار به پزشک، مصرف داروهای ضد میکروبی و یا مشکلات مربوط به جداکردن و کشت میکروب از بیمار بسیار مشکل می‏باشد و تشخیص بیماری نیز با مشکل مواجه می‏گردد. در چنین مواردی بهترین و سریع‏ترین راه تشخیصی بیماری جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است. در حال حاضر آزمایشات سرولوژی یکی از روش های سریع و آسان در تشخیص بیماری ها می باشند.اهمیت آزمایشهای سرولوژی بیشتر در تغییراتی است که در عیار یا تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری صورت می‏گیرد و پزشک می‏تواند از روی این تغییرات درمان بیماری را تحت کنترل داشته باشد. به عبارت دیگر چنانکه تیتر آنتی بادی در یک بیماری، پس از مدتی که از درمان آن گذشته است در مقایسه با تیتر آنتی بادی در مرحله حاد بیماری کاهش یافته باشد، نشان دهنده تشخیص و درمان صحیح بیماری و برعکس افزایش تیتر آنتی بادی، نشان دهنده پیشرفت بیماری است.

در مواردی که نتیجه آزمایش مشکوک است و یا با وضعیت بالینی بیمار مطابقت ندارد انجام آزمایشهای سرولوژی حداقل در دو نوبت به فاصله یک تا دو هفته و اندازه‏ گیری و مقایسه تیتر آنتی بادی بیمار ضروری می‏باشد.

عوامل موثر در تفسیر آزمایش های سرولوژی

 • سن و سابقه بیمار
 • نقص سیستم ایمنی فرد
 • وضعیت جغرافیایی محیط
 • شغل بیمار
 • زمان واکسیناسیون
 • قرابت یا تشابه آنتی ژنی
 • مصرف داروها
 • مرحله بیماری

آزمایشات بخش سرولوژی

 • CRP (Latex agglutination (
 • R.A. Factor (RF latex(
 • ASO Titration
 • Wright
 • Coomb’s Wright
 • ۲ME
 • Mono test
 • (Widal (agglutination test
 • V.D.R.L
 • (RPR (Rapid plasma reagin
 • Direct Coombs
 • indirect Coombs
 • Cold Agglutinin
 • CH50
 • PPD Skin Test
 • CRP (Quantitative(
 • RF (Quantitative(