بخش ها (دپارتمان)

بیوشیمی

بیوشیمی

بیوشیمی خونیکی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص…
سرولوژی

سرولوژی

سرولوژی علمی است که به بررسی سرم خون…
هورمون

هورمون

کلیه تست های تخصصی هورمونی آزمایشگاه ایران توسط…