پاتولوژی و سیتولوژی

پاتولوژی و سیتولوژی

پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد. به طور کلی آسیب شناسی عبارت است از مطالعه بیماری ها و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض ناشی از آنها می پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت های مختلف بدن ایجاد می شود که در واقع مطالعه همین تغییرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل می دهد. لذا پاتولوژی علمی است که راجع به تغییرات مختلف بدن در هنگام بیماری بحث و گفتگو می نماید.

پاتولوژی 

جهت تشخیص ضایعات مختلف اعم از ضایعات پوستی – بیوپسی گوارشی و تومور های خوش خیم و بدخیم که پزشکان مبادرت به نمونه برداری نموده اند الزاما جهت تشخیص نهایی باید به بخش پاتولوژی ارسال گردد.

سیتولوژی 

FNA پستان ( نمونه برداری سوزنی )